Parama Tapk savanoriu

Nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jaunieji maltiečiai (toliau JM) yra Maltos Ordinos pagalbos tarnybos (toliau MOPT) jaunimo organizacija, kuri yra asociacijos sudėtinė dalis, vienija jaunus žmones, susijungusius į grupes, ir veikia pagal MOPT asociacijos įstatus ir Jaunųjų maltiečių organizacijos nuostatus.

2. Jaunųjų maltiečių organizacijos tikslas – koordinuoti Jaunųjų maltiečių organizacijos grupių veiklą, atstovauti organizacijos narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis.

II. JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS SAVANORIAI

3. Jaunųjų maltiečių organizacijos savanoris – aktyvus, jaunas, energingas, besilaikantis etikos ir doros moralės normų, neabejingas visuomenės problemoms, padedantis savanoriškai plėtoti Jaunųjų maltiečių organizacijos veiklą.

4. Jaunųjų maltiečių organizacija gali priklausyti vaikai ir jaunuoliai nuo 8 iki 29 metų:

4.1 nuo 8 iki 10 – mažieji maltiečiai;

4.2 nuo 11 iki 13 – jaunesnieji savanoriai;

4.3 nuo 14 iki 29 – jaunieji maltiečiai. Savanoris, norintis tapti Jaunuoju maltiečiu, turi parašyti prašymą savo grupės vadovui. Jei jis nebuvo jaunesniuoju savanoriu, jam skiriamas vienerių metų bandomasis laikotarpis;

4.4 nuo 30 iki gyvenimo pabaigos – Jaunųjų maltiečių organizacijos ALUMNI maltiečiai ir/arba MOPT asociacijos nariai, kurie aktyviai tebedalyvauja Jaunųjų maltiečių organizacijos veikloje. Tokiais nariais gali tapti ir žmonės, nesulaukę 30 metų.

5. Kiekvienas Jaunųjų maltiečių organizacijos narys gauna specialų lipduką pagal amžiaus grupę (JM nariai, Mažieji maltiečiai, Jaunesnieji maltiečiai, Jaunieji maltiečiai, Alumni maltiečiai), jis klijuojamas ant JM pažymėjimo.

6. Jaunasis maltietis, norintis tapti nariu, turi sumokėti nario mokestį:

6.1 mokestį nustato MOPT Visuotinis narių susirinkimas JM referento teikimu;

6.2 mokesčio suma pervedama į Jaunųjų maltiečių organizacijos banko subsąskaitą;

7. Jaunojo maltiečio pažymėjimą gauna narys, kuris susimoka nustatytą nario mokestį ir aktyviai dalyvauja Jaunųjų maltiečių organizacijos veikloje.

8. Jei Jaunųjų maltiečių organizacijos savanoris nesilaiko etikos normų, grupės vadovas, JM referentas, MOPT generalinis sekretorius bei MOPT prezidiumas turi teisę jį pašalinti iš grupės.

III. JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS VEIKLA

9. Jaunųjų maltiečių organizacijos savanoriai gali užsiimti šia veikla:

9.1 socialine: darbas su vaikais ir jaunimu, dienos centruose, senelių globa, dalyvavimas labdaros renginiuose ir jų oganizavimas;

9.2 Jaunųjų maltiečių organizacijos savanorių ir jų globojamų socialinių grupių laisvalaikio organizavimu;

9.3 dvasiniu ugdymu: Mišios, rekolekcijos, piligriminės kelionės ir kita;

9.4 švietėjišku ugdymu: mokymai, seminarai, praktiniai užsiėmimai, neformalus ugdymas;

9.5 pirmosios pagalbos kursai;

9.6 kita socialine veikla.

IV. JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS SAVANORIŲ GRUPĖS VADOVAS

10. Jaunųjų maltiečių organizacijos savanorių grupės vadovu gali būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus asmuo arba MOPT asociacijos narys.

11. Jaunųjų maltiečių organizacijos savanorių grupės vadovą gali skirti arba atšaukti MOPT generalinis sekretorius JM referento teikimu. 

V. JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS REFERENTAS

12. Jaunųjų maltiečių organizacijos referentas (toliau JM referentas) yra MOPT asociacijos narys, kurį skiria MOPT generalinis sekretorius, pritariant MOPT prezidiumui.

13. Jaunųjų maltiečių organizacijos referentas:

13.1 koordinuoja Lietuvos Jaunųjų maltiečių veiklą;

13.2 koordinuoja Jaunųjų maltiečių organizacijos centrinio biuro (toliau CB) veiklą, skiria jos narius;

13.3 nustato Jaunųjų maltiečių organizacijos savanorių grupių vadovų susirinkimo, kuriame dalyvauja MOPT generalinis sekretorius, datą.

13.4 teikia veiklos metines ataskaitas MOPT Generaliniam sekretoriui ir MOPT Prezidiumui per visuotinį ir įgaliotinių MOPT narių susirinkimus.

VI. JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS DELEGUOTAS MOPT PREZIDIUMO NARYS

14. Jaunųjų maltiečių organizacijos deleguotas MOPT prezidiumo narys – MOPT asociacijos narys, kurį deleguoja Jaunųjų maltiečių referentas, CB ir Jaunųjų maltiečių organizacijos savanorių grupių vadovų teikimu, o tvirtina MOPT asociacijos nariai Visuotinis susirinkimo metu.

15. Jaunųjų maltiečių organizacijos deleguotas MOPT prezidiumo narys:

15.1 astovauja Jaunųjų maltiečių organizacijos interesus MOPT prezidiume;

15.2 aktyviai dalyvauja CB veikloje;

15.3 padeda Jaunųjų maltiečių referentui rinkti CB koordinatorius ir siūlo juos MOPT generaliniam sekretoriui.

VII. JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS CENTRINIS BIURAS

16. Jaunųjų maltiečių organizacijos Centrinis biuras – žmonių komanda, sudaryta iš Jaunųjų maltiečių.

17. CB veiklos:

17.1 marketingas: teigiamo įvaizdžio formavimas naudojant reklamą, finansavimo šaltinių, remėjų paieška, atributikos kūrimas ir pan.;

17.2 komunikacija ir viešieji ryšiai: komunikacijos skatinimas tarp JM grupių, CB, su kitomis organizacijomis, organizacijos reprezentavimas viešojoje erdvėje, spaudos pranešimų rengimas ir pan.;

17.3 socialinės veiklos: nuolatinis bendravimas su JM grupėmis, jų vadovais, senų veiklų skatinimas, naujų kūrimas, grupių bendradarbiavimo socialinėje plotmėje skatinimas;

17.4 laisvalaikis: JM laisvalaikio organizavimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, sąskrydžiai, stovyklos, socialiniai savaitgaliai ir pan.;

17.5 dvasinis ugdymas: informacijos apie artėjančius dvasinius, religinius įvykius, festivalius, seminarus sekimas ir pateikimas JM, dalyvavimas juose, piligriminių žygių bei kelionių organizavimas ir pan.;

17.6 žmogiškieji ištekliai: JM grupių tarpusavio bendradarbiavimo ir motyvacijos skatinimas, mokymų organizavimas, naujų savanorių pritraukimas, savanorių sąrašų sudarymas ir atnaujinimas;

17.7 internetinio puslapio „jaunieji.maltieciai.lt“ administravimas: nuolatinė JM internetinės svetainės priežiūra, straipsnių rašymas ir redagavimas, informacijos talpinimas ir atnaujinimas, JM informacinių leidinių ruošimas;

17.8 tarptautinis bendradarbiavimas: organizacijos atstovavimas tarptautiniu lygmeniu, ryšių užmezgimas ir skatinimas su užsienio jaunimo organizacijomis, savanorių siuntimo ir priėmimo organizavimas;

17.9 projektinės veiklos koordinavimas: nacionalinių ir tarptautinių projektų paieška bei dalyvavimas juose, projektų administravimas.

VIII. JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS SAVANORIŲ GRUPIŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAS

18. Jaunųjų maltiečių organizacijos grupių susirinkimas organizuojamas du kartus per kalendorinius metus.

19. Susirinkimo metu:

19.1 sprendžiami/svarstomi su Jaunųjų maltiečių organizacijos veikla susiję klausimai; 19.2 organizuojami vadovų mokymai;

19.3 pristatoma CB ir JM referento pusmečio/metinė ataskaita;

19.4 sudaromas pusmečio veiklų planas ir gairės.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Jaunųjų maltiečių organizacijos nuostatus tvirtina MOPT prezidiumas.

24. MOPT Jaunųjų maltiečių organizacijos nuostatai keičiami grupių vadovų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeitimus JM grupių vadovų susirinkimui teikia JM referentas.

25. Už nuostatų laikymąsi atsakingas Jaunųjų maltiečių referentas.